Pravila i uvjeti inicijative {ZAJEDNO} za zelene ideje
u organizaciji društva dm-drogerie markt d.o.o.Datum raspisivanja natječaja: 11.04.2022.
Rok za prijavu: 08.05.2022. u 23.59 sati

Početak realizacije odabranih projekata je nakon 20.05.2022.

Cilj natječaja je odabrati i podržati projekte koji doprinose održivosti, posebice u području zaštite okoliša i očuvanja prirode.

Stup zaštite okoliša posebno je usmjeren na uštedu energije i očuvanje prirodnih resursa, zaštitu biološke raznolikosti i rijetkih ekosustava, smanjenje onečišćenja i borbu protiv klimatskih promjena.

PRAVILA I UVJETI PRIJAVA:


1. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju projekti:
a) registriranih nevladinih udruga
b) ustanova: centara, škola, domova, društava, bolnica, skloništa
c) jedinica lokalne i područne samouprave (gradova, općina, županija)
d) hrvatskih proizvođača - isključivo fizičke osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje sukladno Zakonu o poljoprivredi
e) neprofitnih pravnih osoba koje u strukturi osnivača imaju minimalno omjer 51 % prema 49 % u korist državljana Republike Hrvatske.

2. Na natječaj nije dopušteno prijavljivanje, predlaganje niti sudjelovanje projekata fizičkih osoba niti trgovačkih društava.
 1. 3. Fizičke osobe mogu predlagati projekte udruga, ustanova, jedinica lokalne i područne samouprave, hrvatskih proizvođača i neprofitnih pravnih osoba.
a) Fizička osoba kao predlagatelj dužna je navesti svoje puno ime i prezime te e-mail adresu kao i ime i prezime odnosno naziv nositelja projekta i inicijative koju predlaže.
b)Ukoliko projekt bude izabran na natječaju, ugovor se sklapa s Nositeljem predloženog projekta.
4. Kategorije prijave:
a) Zaštita okoliša i održivost - kategorija obuhvaća projekte koji izravno doprinose očuvanju i zaštiti okoliša neposredne lokalne zajednice (čišćenje javnih površina i voda; uklanjanje otpada; uređenje zelenih površina sadnjom biljaka/stabala i/ili postavljanjem opreme od održivih materijala; zaštita biološke raznolikosti; sprječavanje onečišćenja tla i/ili voda i ostalo)
b) Edukacije - kategorija obuhvaća educiranje i informiranje sugrađana svih dobi i uzrasta o važnosti zaštite okoliša i održivog razvoja te o primjeni održivih rješenja u svakodnevnom životu; koje doprinose zaštiti okoliša ili smanjuju utjecaj na okoliš
c) Poticaj održivom poduzetništvu i proizvodnji - kategorija obuhvaća prijedloge za ulistanje proizvoda hrvatskih proizvođača (primjerice, proizvod ne sadrži mikroplastiku i sintetičke polimere; proizvod (pakiranje i/ili sastavne materije) pretežno je načinjen od recikliranih materijala; sastojci proizvoda potiču iz certificiranog biološkog uzgoja; proizvod je višenamjenski pa je time alternativa uobičajenim jednokratnim proizvodima) na police dm prodavaonica i/ili razvoj poslovnih ideja od dugoročne koristi za okoliš – inovacije i rješenja usmjerene na uštedu resursa, smanjenje količine otpada u okolišu i vraćanja u proizvodni proces.

NAČIN I SADRŽAJ PRIJAVE:


5. Prijava na natječaj vrši se putem online-obrasca koji je dostupan i ispunjava se na internetskoj stranici www.jednizadrugezajedno.hr.
6. On-line prijava mora uključivati:
a) detaljnu razradu projekta s vremenskim odrednicama;
b) glavne aktivnosti koje će provoditi i razdoblje provedbe (između 20. svibnja i 30. rujna 2022. s mogućnošću produžetka obzirom na prijavljene projekte);
c) ciljeve i aktivnosti za koje su potrebna financijska sredstva ili neki drugi vid podrške (volonterska podrška, podrška u vidu donacije proizvoda);
d) broj ljudi u projektnom timu koji bi sudjelovali u provedbi projekta u slučaju da on bude odabran u sklopu natječaja;
e) jedan ili više mjerljivih učinaka projekta, primjerice: broj osoba koje će obuhvatiti edukacija, broj sadnica, procjena smanjenja ugljičnog otiska, površina područja koje se planira čistiti ili površina područja koje će se uređivati, procjena broja ljudi koji će koristiti uređenu površinu i slično;
f) ako za prijavljeni projekt udruga/ustanova/jedinica lokalne i područne samouprave/hrvatski proizvođač/neprofitna pravna osoba dobiva sredstva iz drugih izvora, obvezno mora navesti izvore i primljene iznose.

ODABIR PROJEKATA:


7. Zaprimljene prijave ocijenit će povjerenstvo koje će činiti predstavnici dm-drogerie markt-a d.o.o. prema niže navedenim kriterijima. Povjerenstvo će razmatrati samo potpune i u roku pristigle prijave.
8. Kriteriji za odabir projekata:
a) propisno ispunjena prijavnica te dostava cjelokupne tražene dokumentacije
b) kvaliteta i originalnost projekta
c) financijska struktura provedbe projekta te procjena učinkovitosti planiranog korištenja sredstava
d) dostupnost ljudskih resursa potrebnih za učinkovitu i kvalitetnu provedbu projekta
e) procjena stupnja korisnosti za lokalnu/širu društvenu zajednicu; razina doprinosa zaštiti okoliša i prirode te smanjenju negativnog utjecaja na okoliš
f) utjecaj prijavljenog projekta na podizanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode i načinima primjene načela održivosti u svakodnevnom životu
g) učinkovito korištenje dobivenih sredstava
 1. 9. Temeljem definiranih kriterija, povjerenstvo će odabrati projekte kojima će dm-drogerie markt d.o.o. osigurati onaj vid podrške koji je potreban za njihovu realizaciju.
 2. 10. Prijavitelji/Predlagatelji odabranih projekata bit će obaviješteni najkasnije do 20.5.2022. o daljnjoj provedbi natječaja.

PRAVA I OBVEZE:

 1. 11. Organizator natječaja će nositeljima odabranih projekata u svrhu potpisivanja i sklapanja ugovora uputiti prijedloge ugovora o donaciji, sponzorstvu ili suradnji.
 2. 12. Nositelj projekta odgovoran je za provedbu i dužan je sredstva iskoristiti isključivo u svrhu provedbe projekta koji je odabran u natječaju.
 3. 13. Prijavom na natječaj Nositelj/Predlagatelj projekta prihvaća da se osnovni podaci izneseni u prijavi koriste u komunikacijske svrhe od strane Organizatora natječaja u tiskanom, zvučnom, slikovnom i/ili video materijalu.
 4. 14. Prijavom na natječaj Nositelj/Predlagatelj projekta jamči točnost i istinitost svih podataka navedenih u prijavi.
 5. 15. Nositelj/Predlagatelj projekta može u svakome trenutku putem e-maila info@dm.hr povući prijavu/prijedlog.
 6. 16. Povlačenjem prijave ili prijedloga gubi se pravo daljnjeg sudjelovanja u natječaju.
 7. 17. Organizator natječaja zadržava pravo informiranja medija u svrhu promocije natječaja {ZAJEDNO} za zelene ideje što uključuje i sve prijavljene, predložene i odabrane projekte.
 8. 18. Organizator natječaja zadržava pravo u svakom trenutku bez navođenja razloga promijeniti uvjete prijave projekata te obustaviti natječaj {ZAJEDNO} za zelene ideje, osobito ako to bude nužno uslijed više sile ili vanjskih okolnosti na koje Organizator natječaja ne može utjecati ili ako samo na taj način bude moguća zajamčenost uredne provedbe natječaja.
 9. 19. Nositelji projekata kao korisnici sredstava dužni su u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o odluci o odabiru projekta dostaviti svu potrebnu dokumentaciju za izradu ugovora o donaciji, sponzorstvu ili suradnji kao i detaljan plan izvedbe projekta.
 10. 20. Ako u sklopu realizacije projekta postoji potreba za volonterskim angažmanom, Nositelj odabranog projekta pravovremeno će obavijestiti Organizatora natječaja o potrebi organiziranja jednodnevne volonterske akcije djelatnika dm-a (volonteri dolaze u organizaciji dm-drogerie markt d.o.o., a Nositelj odabranog projekta osigurava sredstva za rad).

DODATNE INFORMACIJE:


21. Sva pitanja vezana uz prijavu i kriterije odabira moguće je uputiti putem mail adrese: info@dm.hr.
Top