Pravila i uvjeti inicijative {ZAJEDNO} za bolje sutra
u organizaciji društva dm-drogerie markt d.o.o.Datum raspisivanja natječaja: 8.3.2024.
Rok za prijavu: 15.4.2024. do 23:59 sati
Početak realizacije odabranih projekata je nakon 2.5.2024.

Cilj natječaja je odabrati i podržati projekte koji doprinose promicanju, razvoju i unapređenju menstrualnog zdravlja žena svih dobnih skupina.

PRAVILA I UVJETI PRIJAVA:


1. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju projekti:
a) registriranih nevladinih udruga koje se nalaze u Registru udruga minimalno dvije godine
b) ustanova: centara, škola, domova, društava, bolnica, skloništa
c) jedinica lokalne i područne samouprave (gradova, općina, županija)
d) hrvatskih proizvođača - isključivo fizičke osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje
e) neprofitnih pravnih osoba koje u strukturi osnivača imaju minimalno omjer 51 % prema
49 % u korist državljana Republike Hrvatske.
 1. 2. Na natječaj nije dopušteno prijavljivanje, predlaganje niti sudjelovanje projekata fizičkih osoba niti trgovačkih društava.
 2. 3. U obzir se neće uzimati one prijave koje podrazumijevaju isključivo financiranje honorara osoba uključenih u realizaciju projekta ili predavanja u sklopu projekta.
 3. 4. Fizičke osobe mogu predlagati projekte udruga, ustanova, jedinica lokalne i područne samouprave, hrvatskih proizvođača i neprofitnih pravnih osoba.
  1. Fizička osoba kao predlagatelj dužna je navesti svoje puno ime i prezime te e-mail adresu kao i ime i prezime odnosno naziv nositelja projekta i inicijative koju predlaže.
  2. Ukoliko projekt bude izabran na natječaju, ugovor se sklapa s Nositeljem predloženog projekta.
 1. 5. Kategorije prijave:
 2. a) Podizanje razine znanja o menstrualnom zdravlju – kategorija obuhvaća sve projekte čiji je cilj edukacija učenica, studentica i žena svih dobi o menstrualnom zdravlju (npr. edukacije o menstrualnom ciklusu, poremećajima menstruacije, prvoj menstruaciji, predmenstrualnom sindromu, perimenopauzi, menopauzi).
 3. b) Promjena percepcije menstruacije u javnosti – kategorija obuhvaća sve projekte čiji je cilj normalizacija razgovora o menstruaciji u javnom prostoru te projekte koji za cilj imaju skidanje stigme s menstruacije te uklanjanje osjećaja stida koji se nerijetko s njome vezuje.
 4. c) Proizvodi – kategorija obuhvaća prijedloge za ulistanje proizvoda hrvatskih proizvođača u ponudu dm-a s jasnom poveznicom s menstrualnim zdravljem.
 5. d) Inovacije – kategorija obuhvaća razvoj inovacija kao što su primjerice aplikacije edukativnog karaktera, a s jasnom poveznicom s menstrualnim zdravljem i/ili promjenom percepcije menstruacije.

NAČIN I SADRŽAJ PRIJAVE:


6. Prijava na natječaj vrši se putem online-obrasca koji je dostupan i ispunjava se na internetskoj stranici www.jednizadrugezajedno.hr.
7. On-line prijava mora uključivati:
a) detaljnu razradu projekta s vremenskim odrednicama;
b) glavne aktivnosti koje će provoditi i razdoblje provedbe
c) ciljeve i aktivnosti za koje su potrebna financijska sredstva ili neki drugi vid podrške (volonterska podrška, podrška u vidu donacije proizvoda);
d) broj ljudi u projektnom timu koji bi sudjelovali u provedbi projekta u slučaju da on bude odabran u sklopu natječaja;
e) detaljno objašnjenje na koji način će realizacija projekta doprinijeti unapređenju ženskog zdravlja;
f) jedan ili više mjerljivih učinaka projekta, primjerice: broj žena koje će obuhvatiti edukacija, broj žena koje su potencijalne korisnice projekta, očekivani dugoročni rezultati realizacije projekta;
g) Ako za prijavljeni projekt udruga/ustanova/jedinica lokalne i područne samouprave/hrvatski proizvođač/neprofitna pravna osoba dobiva sredstva iz drugih izvora, obvezno mora navesti izvore i primljene iznose.

8. Prilikom završetka ispunjavanja online-obrasca nužno je priložiti:
a) detaljnu razradu projekta s vremenskim odrednicama u Word dokumentu
b) razrađen budžet u Excel tablici;
c) u slučaju da je prijavitelj udruga, potrebno je dostaviti rješenje o upisu udruge u Registar udruga;
d) ukoliko je nužno za realizaciju projekta, dozvole potrebne za provedbu prijavljenog projekta od strane nadležnih organa;

Bez navedenih informacija i dokumentacije zaprimljena prijava neće biti smatrana potpunom.

OBLIK PODRŠKE PROJEKTIMA:


9. Tvrtka dm-drogerie markt d.o.o. podršku odabranim projektima pružit će:
a) donacijom proizvoda iz asortimana dm-a
b) financiranjem usluga i/ili nabave potrebnih materijala i opreme za realizaciju projekta
c) izravnom uplatom sredstava na račun nositelja projekta
d) kombinacijom prethodne tri stavke
Za podršku na način opisan pod stavkom 9. b potrebno je dostaviti predračun i/ili račun tvrtke izvršitelja usluge ili dobavljača opreme s podacima tvrtke dm-drogerie markt d.o.o., o čemu će nositelji odabranih projekata biti pravovremeno informirani.
10. Broj projekata koji će biti izabrani za realizaciju nije unaprijed definiran.
11. Minimalna i maksimalna vrijednost iznosa podrške pojedinim projektima nije unaprijed definirana te će ovisiti o namjeni projekta i drugim faktorima navedenim u sljedećem odjeljku.

ODABIR PROJEKATA:


12. Zaprimljene prijave ocijenit će povjerenstvo koje će činiti predstavnici dm-drogerie markta d.o.o. prema niže navedenim kriterijima. Povjerenstvo će razmatrati samo potpune i u roku pristigle prijave.
13. Kriteriji za odabir projekata:
a) propisno ispunjena prijavnica te dostava cjelokupne tražene dokumentacije
b) procjena stupnja korisnosti/utjecaja projekta na zdravlje žena u skladu s definiranim kategorijama natječaja
c) dugoročna održivost projekta ili ideje – može li se isto i dalje provoditi višestruko
d) kvaliteta i originalnost projekta
e) financijska struktura provedbe projekta te učinkovitost planiranog korištenja sredstava
f) dostupnost ljudskih resursa potrebnih za učinkovitu i kvalitetnu provedbu projekta
14. Temeljem definiranih kriterija, povjerenstvo će odabrati projekte kojima će dm-drogerie markt d.o.o. osigurati onaj vid podrške koji je potreban za njihovu realizaciju.
15. Prijavitelji/Predlagatelji odabranih projekata bit će obaviješteni najkasnije do 26.4.2024. o daljnjoj provedbi natječaja.

PRAVA I OBVEZE:


16. Organizator natječaja će nositeljima odabranih projekata u svrhu potpisivanja i sklapanja ugovora uputiti prijedloge ugovora o donaciji, sponzorstvu ili suradnji.
17. Nositelj projekta odgovoran je za provedbu i dužan je sredstva iskoristiti isključivo u svrhu provedbe projekta koji je odabran u natječaju.
18. Prijavom na natječaj Nositelj/Predlagatelj projekta prihvaća da se osnovni podaci izneseni u prijavi koriste u komunikacijske svrhe od strane Organizatora natječaja u tiskanom, zvučnom, slikovnom i/ili video materijalu, odnosno u bilo kojem online ili offline obliku i mediju komunikacije.
19. Prijavom na natječaj Nositelj/Predlagatelj projekta jamči točnost i istinitost svih podataka navedenih u prijavi.
20. Nositelj/Predlagatelj projekta može u svakome trenutku putem e-maila natjecaji@dm.hr povući prijavu/prijedlog.
21. Povlačenjem prijave ili prijedloga gubi se pravo daljnjeg sudjelovanja u natječaju.
22. Organizator natječaja zadržava pravo informiranja medija u svrhu promocije natječaja {ZAJEDNO} za bolje sutra što uključuje i sve prijavljene, predložene i odabrane projekte.
23. Organizator natječaja zadržava pravo u svakom trenutku bez navođenja razloga promijeniti uvjete prijave projekata te obustaviti natječaj {ZAJEDNO} za bolje sutra, osobito ako to bude nužno uslijed više sile ili vanjskih okolnosti na koje Organizator natječaja ne može utjecati ili ako samo na taj način bude moguća zajamčenost uredne provedbe natječaja.
24. Nositelji projekata kao korisnici sredstava dužni su u roku od 7 dana od dana zaprimanja obavijesti o odluci o odabiru projekta dostaviti svu potrebnu dokumentaciju za izradu ugovora o donaciji, sponzorstvu ili suradnji kao i detaljan plan izvedbe projekta.
25. Ako u sklopu realizacije projekta postoji potreba za volonterskim angažmanom, Nositelj odabranog projekta pravovremeno će obavijestiti Organizatora natječaja o potrebi organiziranja jednodnevne volonterske akcije djelatnika dm-a (volonteri dolaze u organizaciji dm-drogerie markt d.o.o., a Nositelj odabranog projekta osigurava sredstva za rad).

DODATNE INFORMACIJE:


26. Sva pitanja vezana uz prijavu i kriterije odabira moguće je uputiti putem mail adrese: natjecaji@dm.hr.
Top