Često postavljana pitanja

Gdje i od kada će kupci, dobavljači, izvođači i partneri moći pronaći zanimljive informacije o dm-ovoj rođendanskoj inicijativi?

Poziv na prijavu i prijedlog društveno-odgovornih projekata i inicijativa će trajati u razdoblju od 1.2.2016. do 29.2.2016.  Projekte i inicijative bit će moguće prijavljivati:

- putem online-platforme www.jersvesmotomi.hr

ili

-  putem tiskane prijavnice dostupne u bilo kojoj dm prodavaonici u Republici Hrvatskoj.

 

Zanimljive opće informacije o inicijativi, njezinom tijeku i mogućnostima sudjelovanja te kriterijima za prijavu i obrazac za prijavu nalaze se na online-platformi: www.jersvesmotomi.hr. Inicijativa će ukratko biti predstavljena na korporativnim stranicama dm-a www.dm-drogeriemarkt.hr kao i na materijalima dm-a u dm prodavaonicama (brošura/plakat). Prijava i projektni materijali moraju biti ispunjeni i dostavljeni na hrvatskom jeziku.

 

Koliko dugo će se moći prijavljivati ili predlagati projekti?

Projekte je moguće prijavljivati i predlagati u razdoblju od 1.2. do 29.2.2016. godine.

 

Koju vrstu projekata je moguće prijaviti / predložiti?

Pravo sudjelovanja u  natječaju imaju projekti, kampanje i inicijative:

- registriranih nevladinih udruga

- ustanova: centara, škola, domova, društava, bolnica, skloništa

- jedinica lokalne i područne samouprave (gradova, općina, županija)

- koji za realizaciju trebaju: financijsku podršku, donaciju robe (kozmetičkih i higijenskih potrepština, hrane i potrepština za djecu, proizvoda za kućne ljubimce, proizvoda za čišćenje), opremanje i/ili uređenje vanjskih i unutarnjih prostora, volonterski angažman djelatnika, partnera ili kupaca dm-a

 

Projekte, kampanje i inicijative mogu predložiti fizičke osobe. Predlagatelj je dužan navesti svoje puno ime i prezime te e-mail adresu kao i ime i prezime nositelja projekata i inicijativa koje predlažu.

Nije dopuštena prijava i sudjelovanje u inicijativi, projekata, kampanja ili inicijativa fizičkih osoba niti trgovačkih društava.

 

Kategorije prijave:

Društveno korisno djelovanje - kategorija obuhvaća projekte od općeg društvenog značaja, socijalnog ili zdravstvenog značaja primjerice: prevencija bolesti i briga o zdravlju, sprečavanje devijantnog ponašanja, poticanje pozitivnih promjena u društvu (ravnopravnost spolova, sprečavanje nasilja u obitelji),  osiguravanje boljeg svakodnevnog života starijih i bolesnih, nemoćnih osoba, djece, mladih ili osoba s posebnih potrebama te drugih ranjivih skupina. Dopuštene su prijave projekata usmjerenih k brizi i pomoći napuštenim životinjama.

Zaštita okoliša i održivost - kategorija obuhvaća projekte koji izravno doprinose očuvanju i zaštiti okoliša neposredne lokalne zajednice (čišćenje, uređenje zelenih površina); za cilj imaju edukaciju sugrađana o važnosti zaštite okoliša i održivog razvoja; razvijaju inovativna rješenja (proizvodi, tehnološke inovacije...); koji doprinose zaštiti okoliša ili smanjuju utjecaj na okoliš

Kultura, znanost i sport - kategorija obuhvaća projekte koji pridonose obogaćivanju kulturnog sadržaja lokalne zajednice, koji za cilj imaju podizanje svijesti o važnosti kulturnih sadržaja (npr. likovna umjetnost, kazalište, film, glazba, fotografija) u svakodnevnom životu te koji za cilj imaju povećati razinu konzumacije kulturnih sadržaja.

 

Mogu li fizičke osobe predložiti projekt/inicijativu/kampanju?

Projekte, kampanje i inicijative u nadležnosti natječajem propisanih ustanova mogu predložiti fizičke osobe. Predlagatelj je dužan navesti svoje puno ime i prezime te e-mail adresu kao i ime i prezime nositelja projekata i inicijativa koje predlažu.

 

Mogu li fizičke osobe prijaviti projekt/inicijativu/kampanju?

Nije dopuštena prijava i sudjelovanje u inicijativi, projekata, kampanja ili inicijativa fizičkih osoba niti trgovačkih društava.

 

Može li jedna ustanova ili jedan nositelj projekta prijaviti više projekata?

Moguća je prijava više projekata/kampanja / inicijativa pri čemu ti projekti moraju biti neovisni jedan od drugoga. Za svaki projekt potrebno je ispuniti zasebnu prijavnicu putem online-platforme www.jersvesmotomi.hr Pristigli projekti bit će objavljeni na online-platformi nakon što prođu provjeru adekvatnosti sadržaja.

 

Kako će se birati finalni projekti među svim dostavljenim projektima?

Pristigli projekti objavljivat će se na online-platformi www.jersvesmotomi.hr. dm će na istoj plaftormi paralelno upisivati i sve projekte pristigle putem tiskane prijavnice u filijalama. Svi prijavljeni projekti koji sadržajem i potpuno popunjenim prijavnicama zadovoljavaju Pravila i uvjete natječaja Jer sve smo to MI bit će objavljeni na online-platformi. O daljnjem tijeku prijava svi prijavitelji bit će obaviješteni najkasnije 31.3.2016.

 

Prema kojim kriterijima će se birati projekti/kampanje/inicijative?

Zaprimljene prijave ocijenit će povjerenstvo u sastavu dm žirija prema niže navedenim kriterijima.  Povjerenstvo će razmatrati samo potpune i u roku pristigle prijave prema sljedećim kriterijima:

- propisno ispunjena prijavnica te dostava sve tražene dokumentacije

- kvaliteta i originalnost projekta

- financijska struktura provedbe projekta te procjena učinkovitosti planiranog korištenja sredstava

- procjena stupnja korisnosti za lokalnu/širu društvenu zajednicu te razina doprinosa boljem položaju ranjivih skupina u društvu

- utjecaj prijavljenog projekta na podizanje svijesti javnosti o važnosti kategorije u kojoj Prijavitelj prijavljuje projekt

- učinkovito korištenje dobivenih sredstava

 

Temeljem definiranih kriterija, povjerenstvo će odabrati jedan ili više prijavljenih projekata kojima će dm u suradnji s dobavljačima, partnerima, kupcima i građanima osigurati onaj vid podrške koji je potreban za njihovu realizaciju.

 

Koji oblik podrške dm može pružiti izabranim projektima?

Podrška pri realizaciji projekata moguća je u vidu:

 

- financijske podrške ili donacije robe

- opremanja i uređenja prostora

- volonterskog angažmana djelatnika, partnera ili kupaca dm-a.

 

Na www.jersvesmotomi.hr objavljivat ćemo sve aktualne informacije, termine, fotografije i izvještaje o svim aktivnostima ili događanjima u fazi realizacije projekata.

 

Top